ใบงาน-ม.6/1

 
 

 

 

การแสดงทักษะออกแบบการ์ดถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ ๙
หัวข้อ "ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์"
ด้วยโปรแกรม
PhotoShop 

 
     
     
             ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ออกแบบการ์ดแสดงความไว้อาลัย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อถวายความอาลัยและแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่าน ในหัวข้อ “ธ สถิตในดวงใจราบนิรันดร์” (วันรับใบประกาศเกียรติคุณจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ)
[ประกาศผลการแข่งขัน]  ขอให้นักเรียนมาลงชื่อรับทราบที่ศูนย์ I.T. ด้วยค่ะ
 
 
 

ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ได้รับรางวัลแสดงความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

         วันจันทร์ที่ 18 ก.ย. 2560 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจัดดำเนินการประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแสดงความสามารถด้านการวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ หัวข้อเรื่อง "เจ้าฟ้าหญิงนักวิทยาศาสตร์" [ประมวลภาพ]
 
 
 

ประกวดวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน
หัวข้อ "เจ้าฟ้าหญิงนักวิทยาศาสตร์"  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

               ัวอย่างผลงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากการเข้าร่วมแสดงความสามารถวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Paint  หัวข้อ "เจ้าฟ้าหญิงนักวิทยาศาสตร์" เนื่องในโอกาสที่พระองค์ท่านเจริญพระชันษาครบ 5 รอบ จัดโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีฯ   [ตัวอย่างผลงานระดับประถมฯ]   [ประมวลภาพกิจกรรม]   [สรุปผลการแข่งขัน]
 
 
 

 
 

การใช้ Tablet PC เพื่อการศึกษาด้วยการสอนแบบบูรณาการ
ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.3

 

 

            การนำ Tablet PC เพื่อการศึกษาของรัฐบาลนำมาประยุกต์ใช้ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้สื่อการเรียนการสอนที่ตรงกับหลักสูตรหรือสื่อการสอนที่ส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมให้แก่นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.3 นั้น เป็นการช่วยส่งเสริมและเน้นย้ำให้แก่นักเรียนอีกทางหนึ่งที่คาดว่าจะช่วยนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้นได้ไม่มากก็น้อย ซึ่งฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจะดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบในภาคเรียนที่ 2/2559!!!
 
 
 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา

 

 

           ในเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดซื้อและปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดใหม่จำนวน 50 เครื่อง ให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัยและนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น และมีแผนดำเนินการปรับเปลี่ยนทุกห้องคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนในระยะถัดไป เพื่อให้นักเรียนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงในการเรียนทั้งในวิชาคอมพิวเตอร์และวิชาอื่นๆ
 
 
 

ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)
สนับสนุนโดย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)

 

 

           โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดทำห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จำนวน 1 ห้องเรียน ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งในการพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนที่ก้าวสู่ระบบการเรียนการสอนรูปใหม่ที่ครูและนักเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 
 
 

I.T. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและความบันเทิงหลังเลิกเรียน

 

 

             ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หรือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมความรู้ ความบันเทิงให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน ดังนั้น ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้มอบหมายให้บุคลากรของฝ่ายฯ จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books),
Clip Video, Applications และอุปกรณ์เทคโนโลยี เช่น PC Computer, Tablet, LCD T.V. นำไปประยุกต์
ใช้จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนตั้งแต่วันจันทร์–วันพฤหัสฯ ระหว่างเวลา 16.30 – 17.30 น.
 
 
 

ส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

 

 

            โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์มีการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้แก่ครู เจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยง เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนมีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอน
การบริหารจัดการด้านการศึกษา และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
 
 
 

การพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์  ภาคเรียนที่1/2559

 

 

            ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดดำเนินการอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีและการสร้างสื่อการเรียนการสอนให้แก่คณะครู ในภาคเรียนที่1 ได้อบรมการใช้เทคโนโลยีในห้อง SmartClassroom  การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ Smart T.V. การ Download คลิปวิดีโอสื่อการสอน  การตัดต่อคลิปวิดีโอ  การ Upload สื่อการสอนไว้บนเว็บไซต์ Youtube เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการใช้สื่อการสอนที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
 
 
 


Best Preview in IE 1024x768       Last Update 6/06/2011 10:00
© Copyright 2012 Sacred Heart Convent School 94 Sunthornkosa Road, Klongtoey,Bangkok 10110 Thailand
Tel. 02-6719041-4 Fax. 02-6719045 Url : http://www.shc.ac.th E-mail Address : sacredheart@shc.ac.th
 


 
 
 
My Clip Video
งานซ่อมบำรุง